Ontwikkelingshulp / Internationale hulp

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

 

 

Wij geloven in Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Amref-programma’s worden dus ontwikkeld en uitgevoerd vanuit Afrika zelf.

 

Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood. Mensen getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar.

Meer dan 270.000 mensen in Nederland ondersteunen ons in onze droom voor een wereld zonder armoede. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk en werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. We werken samen met de lokale bevolking, want zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Menswaardig leven voor iedereen begint met omzien naar elkaar.

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

HospitaalBroeders zet zich al jaren in voor een betere gezondheidszorg in Afrika. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in acht Afrikaanse landen. HospitaalBroeders bouwt en runt ziekenhuizen en scholen, leidt artsen en verpleegkundigen op en is specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Zorg is de core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom investeert HospitaalBroeders ook in onderwijs , schoon water en voedselzekerheid .

Met meer dan 330 ziekenhuizen wereldwijd en een bijna 500-jarige traditie van kwaliteitszorg in 54 landen behandelen de HospitaalBroeders meer dan een miljoen patiënten per jaar.

Meedoen is geen gunst maar een basisrecht
Dit is de visie ofwel de toekomstdroom van het Liliane Fonds: een wereld waarin kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen - thuis en in hun gemeenschap - en waarin hun leven de hoogst haalbare kwaliteit heeft.

We kunnen de vicieuze cirkel doorbreken
Miljoenen kinderen en hun naasten zitten gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Dat mag niet zo blijven en dat hoeft ook niet. Samen met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Onze toekomstdroom kan uitkomen. Helpt u mee onze toekomstdroom waar te maken?

 

Al meer dan 35 jaar zet Mama Cash zich in voor het verbeteren van de rechten van vrouwen. Zij steunt groepen die strijden om de bestaande structuren te veranderen die vrouwen van oudsher onderdrukken en benadelen. Of het nu gaat over het recht om land te bezitten, het recht op een eerlijk loon, het recht op een veilige abortus of het recht om mee te mogen praten in politieke besluitvormingsprocessen. Met relatief kleine subsidies en kennis steunt Mama Cash vrouwen die in de voorhoede verandering teweegbrengen om de wereld eerlijker te maken voor vrouwen en meiden.

Een wereld waarin iedereen wordt gehoord en gezien
Mensen met een Missie zijn sterke en moedige mensen die op de vergeten plekken van de wereld werken aan verandering. Verandering voor mensen in kwetsbare omstandigheden, die niet gehoord en gezien worden. Mensen met een Missie bouwt aan relaties tussen mensen, zodat uitsluiting geen kans krijgt. Dit doen wij in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

100-jarige traditie
Mensen met een Missie heeft katholieke, missionaire wortels. We geloven dat ieder mens telt; dat we naar elkaar moeten blijven omzien en ieder mens een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Wij werken – al bijna honderd jaar – samen met iedereen die zich ook in wil zetten voor vrede en verzoening.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen. NOVEX is daarom ook vaak gesprekspartner bij professionele aangelegenheden.

NOVEX leden hebben allemaal een leergang gevolgd. Tijdens de leergang geven topdocenten van Nederlandse universiteiten en andere deskundigen inzicht in alle bij de afwikkeling van een complexe nalatenschap te zetten stappen. Dit gebaseerd op actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring. Bovendien worden de verplichte permanente scholing alsook de intervisie door de leden gebruikt om continue te blijven leren en verbeteren.

Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we levensreddende hulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de wederopbouw. Maar altijd maken we verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden - ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.

Mede dankzij de hulp van onze donateurs en partners, dragen we zo bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Onze missie
Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Onze visie
Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.

UNHCR biedt levensreddende hulp en helpt miljoenen vluchtelingen bij het opbouwen van een beter bestaan.

We zorgen voor onderdak, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en andere noodzakelijke goederen.

Voor mensen die willen terugkeren naar huis regelen we vervoer en hulppakketten en zorgen we voor nieuwe middelen van bestaan.

Dat kunnen we niet zonder uw hulp.

UNICEF ziet erop toe dat alle landen voldoende wetten en regels hebben om kinderen te beschermen.

We helpen overheden bij het opzetten en versterken van kinderbeschermingssystemen. Een geboorteregistratiesysteem is hiervan een voorbeeld. Niet-geregistreerde kinderen bestaan officieel niet en kunnen daardoor niet worden beschermd.

We assisteren partners om via voorlichting, tradities waardoor kinderen uitgebuit of mishandeld worden, te doorbreken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Samen met bedrijven en andere organisaties pakken we kinderarbeid in productieketens aan, bijvoorbeeld in de goudmijnen van Oeganda.

Samen met onze partners beschermen we vrouwen en kinderen in rampgebieden tegen (seksueel) geweld. We zorgen bijvoorbeeld voor toegang tot psychosociale zorg.

We voorkomen het rekruteren van kindsoldaten en helpen (voormalige) kindsoldaten bij hun terugkeer in de maatschappij.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Onze manier is uniek. Wij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen we met onze kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen we samen voor structurele verbetering.

Ieder kind verdient een hoopvolle toekomst. World Vision is al bijna 70 jaar gespecialiseerd in hulp aan kwetsbare kinderen en mensen in nood.Ons geloof is onze motivatie om hulp te bieden aan iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond.

World Vision werkt aan gezondheid, goed onderwijs, een veilige leefomgeving en een liefdevolle basis. We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we door middel van praktische hulp én training aan vooruitgang die ook doorgaat als wij weer afscheid nemen.